วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
บทบาทของกองทัพไทยในการจัดการป่าไม้ในสมัยสงครามเย็น พ.ศ. 2502-2534
โดย ธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:179086

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาบทบาทของกองทัพไทยในการจัดการป่าไม้ในสมัยสงครามเย็น พ.ศ.2502-2534 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่กองทัพเริ่มต้นบทบาทการจัดการป่าไม้อย่างกว้างขวาง ทั้งที่มิใช่บทบาทของกองทัพ โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะให้ความสำคัญต่อประเด็นเรื่องสถานการณ์ของสงครามเย็นที่ส่งผลให้กองทัพมีบทบาทในการจัดการป่าไม้อย่างกว้างขวาง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอว่า สถานการณ์ของสงครามเย็นในช่วงทศวรรษ 2500 ได้ส่งผลให้แนวนโยบายการพัฒนาประเทศกลายมาเป็นเป้าหมายด้านความมั่นคงที่สำคัญของรัฐ กองทัพไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายใน ได้รับมอบหมายภารกิจการดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาในพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะการสร้างถนนและการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อลดการขยายฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ซึ่งมักตั้งอยู่ตามป่าเขา โดยในช่วงทศวรรษ 2520 กองทัพจะยิ่งให้ความสำคัญต่อภารกิจดังกล่าวมากขึ้นเมื่อกองทัพได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการเมืองนำการทหาร หรือการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์แทนที่การใช้กำลังทหารปราบปรามซึ่งไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2516-2520 จนกระทั่งสถานการณ์ของสงครามเย็นใกล้จะสิ้นสุดลงในช่วงปลายทศวรรษ 2520-ต้นทศวรรษ 2530 กองทัพซึ่งหมดความจำเป็นที่จะปฏิบัติภารกิจภายในประเทศ ก็ได้ขยายบทบาทการจัดการป่าไม้มาสู่เรื่องของการอนุรักษ์ โดยกองทัพให้เหตุผลว่าบทบาทดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงใหม่ของรัฐ นอกจากนั้น กองทัพยังสามารถฉวยโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ได้ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินโครงการ กองทัพก็ได้เริ่มอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากกองทัพมีความคิดเห็นว่าราษฎรเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ทั้งที่ในสมัยที่กองทัพทำสงครามต่อต้าน พคท. กองทัพคือแกนนำในการส่งเสริมให้ราษฎรบุกเบิกที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้เพื่อลดการขยายฐานที่มั่นของ พคท.

วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
โฆษณาชวนเชื่อในนิตยสารเสรีภาพ พ.ศ. 2497-2518
โดย ธงนรินทร์ นามวงศ์
ปี 2562

ดาวน์โหลดได้ที่ Http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:179085

บทคัดย่อ

สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างลึกซึ้งทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ประเทศไทยได้กลายเป็นป้อมปราการของการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยยังได้นำพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกที่นำโดยสหรัฐอเมริกา หลักฐานหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ คือ สิ่งพิมพ์ในช่วงเวลาดังกล่าว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการโฆษณาชวนเชื่อในนิตยสารเสรีภาพที่ถูกพิมพ์และเผยแพร่โดยสำนักข่าวสารอเมริกัน (USIS) ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2518 โดยนิตยสารฉบับนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งของฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษากระบวนการทำงานของเสรีภาพในช่วงเวลาที่ปราศจากคู่แข่งในทางการเมืองภายหลังจากการกวาดล้างของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ใน พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา จากการศึกษาพบว่านิตยสารเสรีภาพมีโครงเรื่อง (plot) ที่นำเสนอเนื้อหาที่แสดงให้เห็นขั้วตรงข้ามระหว่างความเลวร้ายของโลกคอมมิวนิสต์กับความดีงามของโลกเสรี ซึ่งคอมมิวนิสต์กลายมาเป็นภัยคุกคามต่อ “ความเป็นไทย” อันมี “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” นอกจากนั้นเสรีภาพยังนำเสนอบทบาทของหน่วยงานราชการและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการเป็น “สัญลักษณ์” ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์และเป็น “ผู้เผยแพร่” วัฒนธรรมอเมริกันด้วย เสรีภาพยังโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นภาพของความดีงามของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยที่เกิดจากขึ้นจากการเข้าไปอยู่ภายใต้ระเบียบโลกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาผ่านทางการนำเสนอ วัฒนธรรมอเมริกัน แนวคิดแบบประชาธิปไตย ทุนนิยมและการพัฒนา รวมถึงในท้ายที่สุดได้นำพาคนไทยให้เข้าสู่การ “บริโภคนิยมแบบอเมริกัน” ในช่วงสงครามเย็นด้วย