หลักสูตรวิชาโทสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านภาษาสเปนและสหวิทยาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อาทิ ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวรรณคดีของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสเปน ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย การเรียนการสอนภาษาสเปนมีความเข้มข้น มุ่งเน้นการนำภาษาสเปนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง และได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages) อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ความชำนาญที่หลากหลาย มีทั้งผู้ที่จบทางด้านการสอนภาษาสเปน การแปล ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และลาตินอเมริกันศึกษา

          นอกจากนี้ หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน มีการจัดเสวนาทางวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนอกสถานที่ ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรจัดโครงการเรียนภาษาสเปนภาคฤดูร้อนทุกปีที่ประเทศสเปนเป็นระยะเวลาสองเดือน นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และมีการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา

          หลักสูตรวิชาโทสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษาหลากหลายคณะ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรสามารถนำองค์ความรู้ไปทำงานในหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจต่าง ๆ