จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คือ การเปิดกว้างให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรจึงเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ตั้งแต่เปิดหลักสูตรเมื่อปี 2557 มีผู้ที่จบปริญญาโทมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์สนใจเข้ามาเป็นนักศึกษาของหลักสูตร โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีผู้ที่สนใจการผลิตองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในอาชีพผู้สอนอีกด้วย

          การศึกษาของหลักสูตรแบ่งเป็นสองแผน คือ แบบเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้วระดับหนึ่ง และแบบศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ที่เหมาะกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาไม่นานนัก หรือยังมีประสบการณ์การวิจัยด้านประวัติศาสตร์ไม่มาก

          นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้ว หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนและการเขียนวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังส่งเสริมให้นักศึกษาขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์จากองค์กรต่างๆ นอกเหนือจากทุนภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

          หลักสูตรศิลปศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7  ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาตั้งแต่ 3.5 ถึง 6 ปี ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดประมาณภาคการศึกษาละ 21,300 บาท

 ⇓ ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

ชานันท์ ยอดหงษ์

ชานันท์ ยอดหงษ์

ชานันท์ ยอดหงษ์

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อวิทยานิพนธ์ : แม่บ้านการเมือง : แม่บ้านการเรือนและครอบครัวกับการปฎิวัติ 2475

The Political Housewives : Housewives and the Revolution of 1932

วิศรุต บวงสรวง

วิศรุต บวงสรวง

วิศรุต บวงสรวง

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องพระเครื่องในสังคมไทย พุทธทศวรรษ 2510-2550 
(A Political History of Buddhist Amulets in Thai Society 1970s-2010s)
 
ภควุฒิ ทวียศ

ภควุฒิ ทวียศ

ภควุฒิ ทวียศ

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อวิทยานิพนธ์ : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกหนังในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างพ.ศ. 2482-2540

The Political Economy of Leather Tanning Industrialization in Samutprakan Province during 1939-1997

ภาวิณี บุนนาค

ภาวิณี บุนนาค

ภาวิณี บุนนาค

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อวิทยานิพนธ์ : ผู้หญิงกับการพยาบาลวิชาชีพ พ.ศ 2439 - ทศวรรษ 2500

WOMEN IN THE NURSING PROFESSION (1896 - 1960s)

เสนาะ เจริญพร

เสนาะ เจริญพร

เสนาะ เจริญพร

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อวิทยานิพนธ์ :  ความรักกับเพศสัมพันธ์: มุมมองของผู้หญิงในวรรณกรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ช่วงทศวรรษ 2490

Love and Sex: Women’s Views in Literature and Printed Media in 1947s

เรวัติ หินอ่อน

เรวัติ หินอ่อน

เรวัติ หินอ่อน

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวข้อที่สนใจ:

วิภัส เลิศรัตนรังษี

วิภัส เลิศรัตนรังษี

วิภัส เลิศรัตนรังษี

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวข้อที่สนใจ:

อามีน ลอนา

อามีน ลอนา

อามีน ลอนา

วิราวรรณ นฤปติ

วิราวรรณ นฤปติ

วิราวรรณ นฤปติ

เชิดชาย บุตดี

เชิดชาย บุตดี

เชิดชาย บุตดี

 

สุนทร สุขสราญจิต

สุนทร สุขสราญจิต

สุนทร สุขสราญจิต

 

อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ