จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คือ การเปิดกว้างให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรจึงเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ตั้งแต่เปิดหลักสูตรเมื่อปี 2557 มีผู้ที่จบปริญญาโทมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์สนใจเข้ามาเป็นนักศึกษาของหลักสูตร โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีผู้ที่สนใจการผลิตองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในอาชีพผู้สอนอีกด้วย

          การศึกษาของหลักสูตรแบ่งเป็นสองแผน คือ แบบเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้วระดับหนึ่ง และแบบศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ที่เหมาะกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาไม่นานนัก หรือยังมีประสบการณ์การวิจัยด้านประวัติศาสตร์ไม่มาก

          นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้ว หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนและการเขียนวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังส่งเสริมให้นักศึกษาขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์จากองค์กรต่างๆ นอกเหนือจากทุนภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

          หลักสูตรศิลปศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7  ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาตั้งแต่ 3.5 ถึง 6 ปี ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดประมาณภาคการศึกษาละ 21,300 บาท

ดาวน์โหลดหลักสูตร

 แนะนำหลักสูตร

ชานันท์ ยอดหงษ์

ชานันท์ ยอดหงษ์

ชานันท์ ยอดหงษ์

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อวิทยานิพนธ์ : แม่บ้านการเมือง : แม่บ้านการเรือนและครอบครัวกับการปฎิวัติ 2475

The Political Housewives : Housewives and the Revolution of 1932

ภควุฒิ ทวียศ

ภควุฒิ ทวียศ

ภควุฒิ ทวียศ

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อวิทยานิพนธ์ : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกหนังในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างพ.ศ. 2482-2540

The Political Economy of Leather Tanning Industrialization in Samutprakan Province during 1939-1997

ภาวิณี บุนนาค

ภาวิณี บุนนาค

ภาวิณี บุนนาค

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อวิทยานิพนธ์ : ผู้หญิงกับการพยาบาลวิชาชีพ พ.ศ 2439 - ทศวรรษ 2500

WOMEN IN THE NURSING PROFESSION (1896 - 1960s)

เสนาะ เจริญพร

เสนาะ เจริญพร

เสนาะ เจริญพร

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อวิทยานิพนธ์ :  ความรักกับเพศสัมพันธ์: มุมมองของผู้หญิงในวรรณกรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ช่วงทศวรรษ 2490

Love and Sex: Women’s Views in Literature and Printed Media in 1947s

เรวัติ หินอ่อน

เรวัติ หินอ่อน

เรวัติ หินอ่อน

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวข้อที่สนใจ:

วิภัส เลิศรัตนรังษี

วิภัส เลิศรัตนรังษี

วิภัส เลิศรัตนรังษี

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวข้อที่สนใจ:

อามีน ลอนา

อามีน ลอนา

อามีน ลอนา

เชิดชาย บุตดี

เชิดชาย บุตดี

เชิดชาย บุตดี

 

สุนทร สุขสราญจิต

สุนทร สุขสราญจิต

สุนทร สุขสราญจิต

 

วิราวรรณ นฤปติ

วิราวรรณ นฤปติ

วิราวรรณ นฤปติ

วิศรุต บวงสรวง

วิศรุต บวงสรวง

วิศรุต บวงสรวง

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องพระเครื่องในสังคมไทย พุทธทศวรรษ 2510-2550 
(A Political History of Buddhist Amulets in Thai Society 1970s-2010s)
 
อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

 

ฐนพงษ์ ลือขจรชัย

ฐนพงษ์ ลือขจรชัย

ฐนพงษ์ ลือขจรชัย

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ

วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล

วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล

วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล

ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋

ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋

ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋