จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คือ การเปิดกว้างให้กับความสนใจของผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรจึงเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นักศึกษาที่ผ่านจึงมีทั้งผู้ที่จบปริญญาตรีทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ ซึ่งทำให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรมีความหลากหลาย อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่มีความหลากหลายนั่นเอง

  1. วิชาที่เปิดสอนโดยคณาจารย์มีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนในวิชาที่ตัวเองสนใจและตรงกับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างมากมาย
  2. เนื้อหาของหลักสูตรเน้นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระเบียบวิจัยและแนวคิดทฤษฎีของสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์อื่นๆ ซึ่งทำให้ผู้เขียนมีองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว
  3. คณาจารย์ในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในหลายหัวข้อและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง จึงพร้อมสำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจได้อย่างเพียงพอ
  4. เนื่องจากหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและสร้างนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สามารถตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบและอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และสมเหตุสมผลทางวิชาการ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจึงสามารถประกอบอาชีพได้ทุกวงการที่ต้องการผู้ที่มีทักษะเหล่านี้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น วงการการศึกษา วงการหนังสือและสื่อสารมวลชน วงการพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เป็นต้น

นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้ว หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนและการเขียนวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังส่งเสริมให้นักศึกษาขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์จากองค์กรอย่างเช่นสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตลอดจนการไปนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนได้ เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4  ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8  ภาคการศึกษาปกติ ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี  ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดประมาณภาคการศึกษาละ 16,500 บาท ตลอดทั้งหลักสูตร

 

ดาวน์โหลดหลักสูตร

VDO แนะนำหลักสูตร

 

นักศึกษาปัจจุบัน

ณัฐพล อิ้งทม

ณัฐพล อิ้งทม

ณัฐพล อิ้งทม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ธงนรินทร์ นามวงศ์

ธงนรินทร์ นามวงศ์

ธงนรินทร์ นามวงศ์

 

วิทยานิพนธ์: อุดมการณ์สงครามเย็นในนิตยสารเสรีภาพ พ.ศ.2497-2520

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล

ธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข

ธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข

ธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข

วิทยานิพนธ์: การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของรัฐไทยในสมัยสงครามเย็น พ.ศ. 2502-2533

ที่ปรึกษา: อ.ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์

อภิวัฒน์ สิงห์สถิตย์

อภิวัฒน์ สิงห์สถิตย์

อภิวัฒน์ สิงห์สถิตย์

วิทยานิพนธ์: จาก "มิถุนา" ถึง "แอตติจูด" ภาพแทนของเกย์ไทยในนิตยสารเกย์ ช่วงปี พ.ศ.2527-2561

From "Mithuna" to "Attitude": Representaiton of Thai Gay in Gay Magazine since 1984 to 2018

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

ภานุพงศ์ สิทธิสาร

ภานุพงศ์ สิทธิสาร

ภานุพงศ์ สิทธิสาร

วิทยานิพนธ์: บทบาทของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในโครงการด้านการศึกษา พ.ศ.2490-2512

The Roles of M.L.Pin Malakul in the Educational Projects in 1947-1969

ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

ณัฏฐ์ เดชปั้น

ณัฏฐ์ เดชปั้น

ณัฏฐ์ เดชปั้น

วิทยานิพนธ์: พิธีกรรมและประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ: พัฒนาการและการอนุรักษ์ประเพณีของคนจีนในปากน้ำโพ ทศวรรษที่ 2520 - ปัจจุบัน

The worships and the traditions: Developments and conservations of the Thai-Chiness descents in Paknam Pho (1970s-Now)

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

พระมหาอิสระ ราเมศฤทธิกร

พระมหาอิสระ ราเมศฤทธิกร

พระมหาอิสระ ราเมศฤทธิกร

วิทยานิพนธ์: ความเป็นราชการกับคณะสงฆ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

Bureaucracy and Sangha of Thailand in the reign of King Rama VI

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

รัชนก พุทธสุขา

รัชนก พุทธสุขา

รัชนก พุทธสุขา

จตุชัย สิทธิเกียรติปพัช

จตุชัย สิทธิเกียรติปพัช

จตุชัย สิทธิเกียรติปพัช

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา:

วัฒนา กีรติชาญเดชา

วัฒนา กีรติชาญเดชา

วัฒนา กีรติชาญเดชา

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา:

วรพร วัชชวัลคุ

วรพร วัชชวัลคุ

วรพร วัชชวัลคุ

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา:

ศิริวุฒิ บุญชื่่น

ศิริวุฒิ บุญชื่่น

ศิริวุฒิ บุญชื่่น

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

ณัฐวุธ จารุลักขณา

ณัฐวุธ จารุลักขณา

ณัฐวุธ จารุลักขณา

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา:

วิภพ หุยากรณ์

วิภพ หุยากรณ์

วิภพ หุยากรณ์

ธนะปิติ ธิป๋า

ธนะปิติ ธิป๋า

ธนะปิติ ธิป๋า

อนุชา สุรีย์ฉาย

อนุชา สุรีย์ฉาย

อนุชา สุรีย์ฉาย

จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

สุรัตน์ สกุลคู

สุรัตน์ สกุลคู

สุรัตน์ สกุลคู

ภาณุวัฒน์ อรุณรุ่ง

ภาณุวัฒน์ อรุณรุ่ง

ภาณุวัฒน์ อรุณรุ่ง

สพล องค์พิเชฐเมธา

สพล องค์พิเชฐเมธา

สพล องค์พิเชฐเมธา

ปกรณ์ อัครแสงเจริญ

ปกรณ์ อัครแสงเจริญ

ปกรณ์ อัครแสงเจริญ

วิษณุ เพาะพืช

วิษณุ เพาะพืช

วิษณุ เพาะพืช

กาญจนา เรืองทอง

กาญจนา เรืองทอง

กาญจนา เรืองทอง

ตัสนีม จันทร์จรูญ

ตัสนีม จันทร์จรูญ

ตัสนีม จันทร์จรูญ

กวินพัฒน์ พชรบุณยเกียรติ

กวินพัฒน์ พชรบุณยเกียรติ

กวินพัฒน์ พชรบุณยเกียรติ

อัสมี่ บุญมาเลิศ

อัสมี่ บุญมาเลิศ

อัสมี่ บุญมาเลิศ

อิสรีย์ พฤฒิจิระวงศ์

อิสรีย์ พฤฒิจิระวงศ์

อิสรีย์ พฤฒิจิระวงศ์