จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คือ การเปิดกว้างให้กับความสนใจของผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรจึงเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นักศึกษาที่ผ่านจึงมีทั้งผู้ที่จบปริญญาตรีทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ ซึ่งทำให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรมีความหลากหลาย อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่มีความหลากหลายนั่นเอง

  1. วิชาที่เปิดสอนโดยคณาจารย์มีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนในวิชาที่ตัวเองสนใจและตรงกับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างมากมาย
  2. เนื้อหาของหลักสูตรเน้นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระเบียบวิจัยและแนวคิดทฤษฎีของสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์อื่นๆ ซึ่งทำให้ผู้เขียนมีองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว
  3. คณาจารย์ในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในหลายหัวข้อและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง จึงพร้อมสำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจได้อย่างเพียงพอ
  4. เนื่องจากหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและสร้างนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สามารถตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบและอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และสมเหตุสมผลทางวิชาการ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจึงสามารถประกอบอาชีพได้ทุกวงการที่ต้องการผู้ที่มีทักษะเหล่านี้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น วงการการศึกษา วงการหนังสือและสื่อสารมวลชน วงการพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เป็นต้น

นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้ว หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนและการเขียนวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังส่งเสริมให้นักศึกษาขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์จากองค์กรอย่างเช่นสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตลอดจนการไปนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนได้ เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4  ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8  ภาคการศึกษาปกติ ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี  ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดประมาณภาคการศึกษาละ 16,500 บาท ตลอดทั้งหลักสูตร

 

ดาวน์โหลดหลักสูตร

VDO แนะนำหลักสูตร

 

นักศึกษาปัจจุบัน

สุรัตน์ สกุลคู

สุรัตน์ สกุลคู

สุรัตน์ สกุลคู

จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

บาทหลวง พรชัย สิงห์สา

บาทหลวง พรชัย สิงห์สา

บาทหลวง พรชัย สิงห์สา

อนุชา สุรีย์ฉาย

อนุชา สุรีย์ฉาย

อนุชา สุรีย์ฉาย

ธนะปิติ ธิป๋า

ธนะปิติ ธิป๋า

ธนะปิติ ธิป๋า

วิภพ หุยากรณ์

วิภพ หุยากรณ์

วิภพ หุยากรณ์

ณัฐวุธ จารุลักขณา

ณัฐวุธ จารุลักขณา

ณัฐวุธ จารุลักขณา

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา:

ศิริวุฒิ บุญชื่่น

ศิริวุฒิ บุญชื่่น

ศิริวุฒิ บุญชื่่น

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

วรพร วัชชวัลคุ

วรพร วัชชวัลคุ

วรพร วัชชวัลคุ

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา:

วัฒนา กีรติชาญเดชา

วัฒนา กีรติชาญเดชา

วัฒนา กีรติชาญเดชา

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา:

จตุชัย สิทธิเกียรติปพัช

จตุชัย สิทธิเกียรติปพัช

จตุชัย สิทธิเกียรติปพัช

วิทยานิพนธ์:

ที่ปรึกษา:

รัชนก พุทธสุขา

รัชนก พุทธสุขา

รัชนก พุทธสุขา

พระมหาอิสระ ราเมศฤทธิกร

พระมหาอิสระ ราเมศฤทธิกร

พระมหาอิสระ ราเมศฤทธิกร

วิทยานิพนธ์: ความเป็นราชการกับคณะสงฆ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

Bureaucracy and Sangha of Thailand in the reign of King Rama VI

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

ณัฏฐ์ เดชปั้น

ณัฏฐ์ เดชปั้น

ณัฏฐ์ เดชปั้น

วิทยานิพนธ์: พิธีกรรมและประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ: พัฒนาการและการอนุรักษ์ประเพณีของคนจีนในปากน้ำโพ ทศวรรษที่ 2520 - ปัจจุบัน

The worships and the traditions: Developments and conservations of the Thai-Chiness descents in Paknam Pho (1970s-Now)

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

ภานุพงศ์ สิทธิสาร

ภานุพงศ์ สิทธิสาร

ภานุพงศ์ สิทธิสาร

วิทยานิพนธ์: บทบาทของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในโครงการด้านการศึกษา พ.ศ.2490-2512

The Roles of M.L.Pin Malakul in the Educational Projects in 1947-1969

ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

อภิวัฒน์ สิงห์สถิตย์

อภิวัฒน์ สิงห์สถิตย์

อภิวัฒน์ สิงห์สถิตย์

วิทยานิพนธ์: จาก "มิถุนา" ถึง "แอตติจูด" ภาพแทนของเกย์ไทยในนิตยสารเกย์ ช่วงปี พ.ศ.2527-2561

From "Mithuna" to "Attitude": Representaiton of Thai Gay in Gay Magazine since 1984 to 2018

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

วรวรรณ อินทะรังษี

วรวรรณ อินทะรังษี

วรวรรณ อินทะรังษี

วิทยานิพนธ์: การเคลื่อนไหวทางความคิดของนักวิชาการและนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ในวิกฤตการณ์การเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

ธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข

ธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข

ธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข

วิทยานิพนธ์: การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของรัฐไทยในสมัยสงครามเย็น พ.ศ. 2502-2533

ที่ปรึกษา: อ.ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์

ธงนรินทร์ นามวงศ์

ธงนรินทร์ นามวงศ์

ธงนรินทร์ นามวงศ์

 

วิทยานิพนธ์: อุดมการณ์สงครามเย็นในนิตยสารเสรีภาพ พ.ศ.2497-2520

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล

ผกาพรรณ น้อยตะริ

ผกาพรรณ น้อยตะริ

ผกาพรรณ น้อยตะริ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิทยานิพนธ์: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการบริโภคนมในสังคมไทย ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530

A Cultural History of Milk Consumption in Thailand, late 1950s to 1990s.

อิทธิเดช พระเพ็ชร

อิทธิเดช พระเพ็ชร

อิทธิเดช พระเพ็ชร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยานิพนธ์:  ภาพลักษณ์ทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในหนังสือพิมพ์ไทย (..2500-2506)”

Sarit's Image-building Process in Newspapers (1957-1963).

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

ปรัชญากรณ์ ลครพล

ปรัชญากรณ์ ลครพล

ปรัชญากรณ์ ลครพล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยานิพนธ์: คณะราษฎรกับการปรับปรุงกองทัพบกไทย .. 2475-2490

THE PEOPLE PARTY AND ARMY MODERNIZATION IN THAILAND, 1932-1947.

ที่ปรึกษา: อ.ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์

สัมพันธ์ วารี

สัมพันธ์ วารี

สัมพันธ์ วารี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยานิพนธ์: ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ระหว่างทศวรรษ 2490 ถึง 2550

An Intellectual History of Non-Violence among Civil Society in Thailand’s Southern Border Provinces between 1940s-2010s.

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

เอมวิการ์ อินทรคช

เอมวิการ์ อินทรคช

เอมวิการ์ อินทรคช

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยานิพนธ์: เรือประมง แพปลา ห้องเย็น และโรงงาน: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจังหวัดสตูล .. 2502-2547.

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. นิภาพร รัชตพัฒนากุล

 

ณัฐพล อิ้งทม

ณัฐพล อิ้งทม

ณัฐพล อิ้งทม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.