จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คือ การเปิดกว้างให้กับความสนใจของผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรจึงเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นักศึกษาที่ผ่านจึงมีทั้งผู้ที่จบปริญญาตรีทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ ซึ่งทำให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรมีความหลากหลาย อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่มีความหลากหลายนั่นเอง

  1. วิชาที่เปิดสอนโดยคณาจารย์มีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนในวิชาที่ตัวเองสนใจและตรงกับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างมากมาย
  2. เนื้อหาของหลักสูตรเน้นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระเบียบวิจัยและแนวคิดทฤษฎีของสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์อื่นๆ ซึ่งทำให้ผู้เขียนมีองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว
  3. คณาจารย์ในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในหลายหัวข้อและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง จึงพร้อมสำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจได้อย่างเพียงพอ
  4. เนื่องจากหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและสร้างนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สามารถตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบและอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และสมเหตุสมผลทางวิชาการ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจึงสามารถประกอบอาชีพได้ทุกวงการที่ต้องการผู้ที่มีทักษะเหล่านี้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น วงการการศึกษา วงการหนังสือและสื่อสารมวลชน วงการพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เป็นต้น

นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้ว หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนและการเขียนวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังส่งเสริมให้นักศึกษาขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์จากองค์กรอย่างเช่นสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตลอดจนการไปนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนได้ เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4  ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8  ภาคการศึกษาปกติ ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี  ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดประมาณภาคการศึกษาละ 16,500 บาท ตลอดทั้งหลักสูตร

 

ดาวน์โหลดหลักสูตร

VDO แนะนำหลักสูตร

 

นักศึกษาปัจจุบัน

ณัฏฐ์ ปั้นเดช

ณัฏฐ์ ปั้นเดช

ณัฏฐ์ ปั้นเดช

หัวข้อวิทยานิพนธ์: “ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ: การอนุรักษ์และพัฒนาการของประเพณีของคนจีนในปากน้ำโพ ตั้งแต่ ทศวรรษ 2520 - ปัจจุบัน”

รัชนก พุทธสุขา

รัชนก พุทธสุขา

รัชนก พุทธสุขา

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “กีฬาสากลสมัครเล่นภายใต้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2502-2513”

จตุชัย สิทธิเกียรติปพัช

จตุชัย สิทธิเกียรติปพัช

จตุชัย สิทธิเกียรติปพัช

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “การเมืองไทยในระบบรัฐสภา พ.ศ. 2521-2534”

วัฒนา กีรติชาญเดชา

วัฒนา กีรติชาญเดชา

วัฒนา กีรติชาญเดชา

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “การค้ายาจีนแผนโบราณในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2518”

วรพร วัชชวัลคุ

วรพร วัชชวัลคุ

วรพร วัชชวัลคุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “การ์ตูนภาพนิ่งไทยร่วมสมัย: กำเนิดและพัฒนาการของการ์ตูนไทยรูปแบบใหม่ในช่วงทศวรรษ 2530-2550”

ณัฐวุธ จารุลักขณา

ณัฐวุธ จารุลักขณา

ณัฐวุธ จารุลักขณา

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “รัฐบาลกับการจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2475-2505”

วิภพ หุยากรณ์

วิภพ หุยากรณ์

วิภพ หุยากรณ์

ธนะปิติ ธิป๋า

ธนะปิติ ธิป๋า

ธนะปิติ ธิป๋า

อนุชา สุรีย์ฉาย

อนุชา สุรีย์ฉาย

อนุชา สุรีย์ฉาย

จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

สุรัตน์ สกุลคู

สุรัตน์ สกุลคู

สุรัตน์ สกุลคู

ภาณุวัฒน์ อรุณรุ่ง

ภาณุวัฒน์ อรุณรุ่ง

ภาณุวัฒน์ อรุณรุ่ง

สพล องค์พิเชฐเมธา

สพล องค์พิเชฐเมธา

สพล องค์พิเชฐเมธา

ปกรณ์ อัครแสงเจริญ

ปกรณ์ อัครแสงเจริญ

ปกรณ์ อัครแสงเจริญ

วิษณุ เพาะพืช

วิษณุ เพาะพืช

วิษณุ เพาะพืช

ตัสนีม จันทร์จรูญ

ตัสนีม จันทร์จรูญ

ตัสนีม จันทร์จรูญ

อิสรีย์ พฤฒิจิระวงศ์

อิสรีย์ พฤฒิจิระวงศ์

อิสรีย์ พฤฒิจิระวงศ์

จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ

จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ

จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ

คมชาญ หมั่นการ

คมชาญ หมั่นการ

คมชาญ หมั่นการ

ธีทัต จันทราพิชิต

ธีทัต จันทราพิชิต

ธีทัต จันทราพิชิต

ธัญนันท์ กล่ำวิจิตร

ธัญนันท์ กล่ำวิจิตร

ธัญนันท์ กล่ำวิจิตร

วริศรา ชัยสินวิศรุต

วริศรา ชัยสินวิศรุต

วริศรา ชัยสินวิศรุต

ธัญญพร มากคง

ธัญญพร มากคง

ธัญญพร มากคง

พลอยพรรณ กิติญาณทรัพย์

พลอยพรรณ กิติญาณทรัพย์

พลอยพรรณ กิติญาณทรัพย์

ตะวัน เลขาสถาพร

ตะวัน เลขาสถาพร

ตะวัน เลขาสถาพร