จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คือ การเปิดกว้างให้กับความสนใจของผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรจึงเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นักศึกษาที่ผ่านจึงมีทั้งผู้ที่จบปริญญาตรีทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ ซึ่งทำให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรมีความหลากหลาย อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่มีความหลากหลายนั่นเอง

  1. วิชาที่เปิดสอนโดยคณาจารย์มีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนในวิชาที่ตัวเองสนใจและตรงกับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างมากมาย
  2. เนื้อหาของหลักสูตรเน้นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระเบียบวิจัยและแนวคิดทฤษฎีของสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์อื่นๆ ซึ่งทำให้ผู้เขียนมีองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว
  3. คณาจารย์ในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในหลายหัวข้อและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง จึงพร้อมสำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจได้อย่างเพียงพอ
  4. เนื่องจากหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและสร้างนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สามารถตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบและอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และสมเหตุสมผลทางวิชาการ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจึงสามารถประกอบอาชีพได้ทุกวงการที่ต้องการผู้ที่มีทักษะเหล่านี้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น วงการการศึกษา วงการหนังสือและสื่อสารมวลชน วงการพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เป็นต้น

นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้ว หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนและการเขียนวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังส่งเสริมให้นักศึกษาขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์จากองค์กรอย่างเช่นสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตลอดจนการไปนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนได้ เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4  ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8  ภาคการศึกษาปกติ ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี  ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดประมาณภาคการศึกษาละ 16,500 บาท ตลอดทั้งหลักสูตร

 

 ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

 

นักศึกษาปัจจุบัน

ผกาพรรณ น้อยตะริ

ผกาพรรณ น้อยตะริ

ผกาพรรณ น้อยตะริ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำลังเขียนวิทยานิพนธ์: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการบริโภคนมในสังคมไทย ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530

A Cultural History of Milk Consumption in Thailand, late 1950s to 1990s.

อโนชา เมืองจันทร์

อโนชา เมืองจันทร์

อโนชา เมืองจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำลังเขียนวิทยานิพนธ์: พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ภายใน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างพ.. 2451 ถึง ..2540: การศึกษาแบบ Microhistory

Historical Development and Changes in Phichai District, Uttaradit Province, between 1908 and 1997 : A Microhistory study.

อิทธิเดช พระเพ็ชร

อิทธิเดช พระเพ็ชร

อิทธิเดช พระเพ็ชร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำลังเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง  ภาพลักษณ์ทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในหนังสือพิมพ์ไทย (..2500-2506)”

Sarit's Image-building Process in Newspapers (1957-1963).

ปรัชญากรณ์ ลครพล

ปรัชญากรณ์ ลครพล

ปรัชญากรณ์ ลครพล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำลังเขียนวิทยานิพนธ์: คณะราษฎรกับการปรับปรุงกองทัพบกไทย .. 2475-2490

THE PEOPLE PARTY AND ARMY MODERNIZATION IN THAILAND, 1932-1947.

สัมพันธ์ วารี

สัมพันธ์ วารี

สัมพันธ์ วารี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำลังเขียนวิทยานิพนธ์: ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วยสันติวิธีของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ระหว่างทศวรรษ 2490 ถึง 2550

An Intellectual History of Non-Violence among Civil Society in Thailand’s Southern Border Provinces between 1940s-2010s.

เอมวิการ์ อินทรคช

เอมวิการ์ อินทรคช

เอมวิการ์ อินทรคช

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำลังเขียนวิทยานิพนธ์: อุตสาหกรรมการประมงจังหวัดสตูล .. 2502-2547.

ณัฐพล อิ้งทม

ณัฐพล อิ้งทม

ณัฐพล อิ้งทม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิพัทธิ์

ปฏิพัทธิ์

ปฏิพัทธิ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://patipats.wordpress.com/

Cinemas and Cinematic Culture in Bangkok, 1957-1977

ญาณทวี

ญาณทวี

ญาณทวี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Food Makers in Thai Society During 1947-2007 C.E.

จิตตมาศ

จิตตมาศ

จิตตมาศ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Development of Thai Woman’s Education during 1957 – 1997 : Education Curricula and Social Expectations on Developing Women towards Modernization