โดย วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล

ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์

เคยมีนักศึกษาในวิชาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เขียนประเมินรายวิชาไว้ อาทิ

“...ถ้าได้เรียนวิชานี้ก่อนเรียนวิทยาศาสตร์คงสนุกมาก ” 

“ ทำให้เข้าใจวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่ต่างออกไปจากในสมัยมัธยม...” 

“...วิชาคณิตศาสตร์สำคัญกว่าที่คิดมาก อยากกลับไปตั้งใจเรียนคณิต ”  

หนังสือเล่มนี้จึงคาดหวังให้ผู้อ่านได้เข้าถึงมุมมองและแง่คิดเดียวกันนั้น แม้จะไม่ได้ศึกษาโดยตรงจากในชั้นเรียน  หรือแม้แต่ไม่ได้เรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์   แต่เมื่อได้อ่านเนื้อหาของหนังสือน่าจะช่วยให้เกิดทัศนคติใหม่ๆ ทั้งต่อวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์    มองเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างต่อเนื่องจนมาถึงยุคสมัยของเรา และเป็นหลักฐานการขับเคลื่อนทางภูมิปัญญาของมนุษยชาติซึ่งผู้สนใจประวัติศาสตร์ไม่ควรละเลย

โดย ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว

ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์

Page 1 of 3