วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
คณะราษฎรกับการปรับปรุงกองทัพบกไทย พ.ศ. 2475-2488
โดย ปรัชญากรณ์ ลครพล

ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:165751

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาการปรับปรุงกองทัพบก พ.ศ. 2475-2488 หรือในช่วง 13 ปี ภายหลังการปฏิวัติสยาม 2475 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้นำหรือสมาชิกคณะราษฎรส่วนใหญ่ยังครองอำนาจหรือมีบทบาททางการเมือง โดยศึกษาวัตถุประสงค์และการดำเนินการปรับปรุงกองทัพบกภายใต้บริบทและปัจจัยทางการเมืองที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ผลการศึกษาพบว่าในช่วงปีแรกหลังการปฏิวัติสยาม คณะราษฎรปรับปรุงกองทัพบกเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ในช่วงหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดช พ.ศ. 2476-2481 เป็นการปรับปรุงกองทัพเพื่อสร้างกองทัพแห่งชาติที่สามารถเป็นกำลังหลักในการป้องกันประเทศ และในช่วงการขึ้นสู่อำนาจสูงสุดและหมดอำนาจทางการเมืองของผู้นำคณะราษฎร พ.ศ. 2482-2488 เป็นการปรับปรุงกองทัพเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเข้าร่วมสงคราม