วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2561
การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2500-2506)
โดย อิทธิเดช พระเพ็ชร
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:165754

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในหนังสือพิมพ์ไทย พ.ศ. 2500-2506 ผ่านการพิจารณาและวิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์ในหนังสือพิมพ์ อันได้แก่ แนวคิดทางการเมือง และการถ่ายทอดนำเสนอภาพลักษณ์ทางการเมืองผ่านข้อความ รูปถ่าย และรูปการ์ตูนการเมือง จากการศึกษาพบว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองให้เป็น “พ่อบ้าน” จากฐานทางแนวคิดพ่อขุนหรือคติพ่อปกครองลูก ซึ่งเป็นแนวคิดทางการเมืองสำคัญและมีพลวัตในการปรับคำอธิบายทางแนวคิดให้สอดคล้องไปตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมการเมืองไทย ภาพลักษณ์พ่อบ้านของจอมพลสฤษดิ์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างจินตภาพทางการเมืองเพื่ออธิบาย นำเสนอและสร้างความเข้าใจต่อการใช้อำนาจอันเด็ดขาดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยโลกทัศน์การใช้อำนาจการปกครองแบบพระเดชพระคุณ นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ได้นำเสนอรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้นำทางการเมืองกับสถาบันทางการเมืองไทยในยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผ่านการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ทางการเมือง