วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2560
พัฒนาการทางการศึกษาของผู้หญิงไทย พ.ศ. 2500-2540: หลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาผู้หญิงสู่ความทันสมัย
โดย จิตตมาศ จิระสถิตย์พร
ดาว์นโหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:145327

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาพัฒนาการทางการศึกษาของผู้หญิงไทยในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2500 – 2540 โดยศึกษาบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาผู้หญิงสู่ความทันสมัย จากการศึกษาพบว่า การจัดการศึกษาของผู้หญิงในปี พ.ศ. 2500 – 2540 ได้รับการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิงให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจากแนวนโยบายทางการศึกษาทั้งภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้การกำหนดหลักสูตรการศึกษาประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและความต้องการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ภายใต้รายวิชาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นรายวิชาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงด้วยการให้ความรู้ที่ทันสมัย ได้แก่ วิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาประชากรศึกษา วิชาศิลปปฏิบัติและหัตถศึกษา และวิชาการงานและอาชีพ ต่างมีส่วนสร้างเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นกับผู้หญิงต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในแต่ละช่วงเวลา