วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2560
การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และความคิดของ ดร.อัมเบดการ์: การสำรวจเชิงวิเคราะห์
โดย พิทธิกรณ์ ปัญญามณี
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:91131

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้คือ การศึกษาเกี่ยวกับการที่นักวิชาการในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น อินเดีย ตะวันตก และไทย พวกเขาได้ทาการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และความคิดของ ดร.อัมเบดการ์ อย่างไร และการสารวจเชิงวิเคราะห์นี้ได้ย้อนกลับไปศึกษางานเขียนที่เขียนเกี่ยวกับความคิดของ ดร.อัมเบดการ์ ตั้งแต่ช่วงระหว่างปี ค.ศ.1954 ถึง 2014 จากงานเขียนทางวิชาการเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ดร.อัมเบดการ์ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชนนอกวรรณะและนักการเมืองทั้งในด้านทางปัญญา ทางจิตใจ และทางปฏิบัติ ฉะนั้นจึงสามารถจาแนกประเภทภาพลักษณ์ของ ดร.อัมเบดการ์ ออกเป็น 3 ลักษณะ อันประกอบด้วย 1) มหาบุรุษ 2) พระผู้ลงมาโปรดหรือพระโพธิสัตว์ และ 3) ผู้มีความคิดสมัยใหม่ วิทยานิพนธ์นี้ได้พิสูจน์ว่าภาพลักษณ์ของ ดร.อัมเบดการ์ ในฐานะผู้มีความคิดสมัยใหม่นั้นถูกสร้างขึ้นโดยนักวิชาการ ผู้ซึ่งมองเห็นว่า ดร.อัมเบดการ์ เป็นเสมือนชาวตะวันตก เพราะ ดร.อัมเบดการ์ เชื่อมั่นในทฤษฎีเสรีนิยมหรือสังคมนิยมประชาธิปไตย คือ วิถีทางในการทาลายระบบวรรณะ ในอีกแง่มุมหนึ่งมหาบุรุษและพระผู้ลงมาโปรดหรือพระโพธิสัตว์ คือ ภาพลักษณ์ของ ดร.อัมเบดการ์ ที่ถูกสร้างให้เป็นเสมือนเทพเจ้าแทนที่เทพเจ้าฮินดูโดยกลุ่มชนนอกวรรณะ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มชนนอกวรรณะเชื่อมั่นในตัวตนของ ดร.อัมเบดการ์ ผู้ซึ่งเป็นคนปลดปล่อยพวกเขาออกจากความทุกข์ในระบบวรรณะผ่านการเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาสู่พุทธหรือตามคากล่าวของ ดร.อัมเบดการ์ คือ นวยาน (หนทางใหม่) นอกจากนี้ นักการเมืองโดยทั่วไปมักนิยมใช้ภาพลักษณ์ของ ดร.อัมเบดการ์ ในฐานะมหาบุรุษเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง