วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2559
แนวคิดและกลยุทธ์ในงานพัฒนาของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2530-2550
โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:93209

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา ซึ่งสะท้อนการปรับตัวของศาสนาในโลกสมัยใหม่ โดยเฉพาะศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีการปรับตัวอย่างโดดเด่นท่ามกลางบริบทแวดล้อมโลกที่เน้นแนวทางการพัฒนา ศาสนาที่ถูกลดความสำคัญลงและจำกัดบทบาทให้อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลมาระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงยิ่งถูกละเลยในบริบทเช่นนี้ นั่นเป็นเหตุให้ศาสนจักรมีการปรับตัวครั้งสำคัญผ่านการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 อันจะส่งผลต่องานแพร่ธรรมกับงานพัฒนาของศาสนจักรท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ศาสนจักรคาทอลิกยังหันมาเน้นบทบาทด้านการพัฒนาและมิได้มุ่งหวังผลในการเปลี่ยนศาสนาเหมือนก่อนหน้าการสังคายนา ผู้วิจัยได้เลือกกรณีศึกษาของศาสนจักรคาทอลิกไทยโดยเน้นที่งานแพร่ธรรมและงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของฝ่ายคาทอลิกซึ่งมีการทำงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2493 เพื่อสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกไทยท่ามกลางบริบทแวดล้อมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเด็นเฉพาะด้านสิทธิและสถานะบุคคล การศึกษานี้ไม่เพียงเปิดเผยให้เห็นการปรับตัวของศาสนจักรไทยตามแนวทางการสังคายนาควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์แวดล้อมในสังคมไทย ทว่ายังช่วยให้เข้าใจคุณลักษณะขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาได้ชัดเจนมากขึ้น