วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2557
แนวคิดการรวบรวมพระพุทธรูปช่วงสร้างกรุงเทพฯ ถึงรัชกาลที่ 5
โดย วิราวรรณ นฤปิติ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:104544