วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2557
ทัศนะของสื่อหนังสือพิมพ์และปัญญาชนสาธารณะที่มีต่อสถานะและบทบาทของสถาบันกษัตริย์ ระหว่าง พ.ศ. 2535-2540
โดย กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:104079