วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2556
การอบรมบ่มเพาะในความคิดของปัญญาชนฝ่ายปกครองของสยามทศวรรษ 1900-1920
โดย ภู ร้อยแก้ว
ดาวน์โหลดได้ที่
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:98781