วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2556
ความเชื่อแบบพุทธไทยในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ช่วง พ.ศ. 2508-2519
โดย นนทวุฒิ ราชกาวี
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/itPublishingem/dc:102966