วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2556
เปรียบเทียบนโยบายสร้างรัฐประชาชาติที่ส่งผลต่อการเกิดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย (พ.ศ. 2481-2500) กับความรุนแรงในมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ (พ.ศ.2489-2514)
โดย ณัฐนี อมรประดับกุล
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:94788