วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2556
การเคลื่อนไหวทางความคิดของพุทธทาสภิกขุกับการเมืองไทย พ.ศ. 2516-2536
โดย วิศรุต บวงสรวง
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:95303