วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2556
งานสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช: พัฒนาการของความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างรัฐกับชุมชน (พ.ศ. 2520-2550)
โดย ปริญญา มงคลพาณิชย์
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:91836