วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2555
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร ค.ศ. 1965-1997 : กรณีศึกษากลุ่มคริสตังจีนแห่งวัดกาลหว่าร์
โดย ภูมิ ภูติมหาตมะ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:101663