วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2555
การสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นชาติจีนสมัยใหม่ : ศึกษาผ่านวิวัฒนาการประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนยุคสมัยใหม่ ค.ศ. 1895-1945
โดย จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา
ดาวน์โหลดได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:101675