โดย รศ.ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

ตำราเล่มนี้ครอบคลุมภาพรวมทั้งหมดของสหภาพยุโรปตั้งแต่ก่อตั้งจนถึง ค.ศ.1992 สาระสำคัญคือ การศึกษา/วิเคราะห์ปัจจัยและบริบทที่ทำให้เกิดนโยบายสำคัญและผลกระทบของนโยบายต่อองค์กรและบูรณาการโดยรวม วิธีการศึกษาคือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สหภาพยุโรปเป็นองค์กรข้ามชาติที่โดดเด่นยิ่งกว่าองค์กรอื่น คือ เป็นองค์กรเหนือชาติที่ทุกประเทศสมาชิกยอมรับให้กฎหมายของสหภาพยุโรคเป็นกฎหมายสูงสุด สมาชิกแทบทั้งหมดใช้เงินสกุลเดียวคือ ยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีความสำคัญสูงของโลก ขณะนี้ พลเมืองของสมาชิก 27 ประเทศรวมทั้งหมดประมาณ 500 ล้านคนได้ถูกสร้างให้เป็น "พลเมืองยุโรป" และสามารถเดินทางอย่างเสรีใน "พื้นที่เชงเกน" หรือพื้นที่ที่ยกเลิกการควมคุมเขตแดนระหว่างสมาชิก กระบวนการบูรณาการที่ก้าวหน้ายิ่งได้เป็นปาฏิหาริย์ที่พลิกให้สหภาพยุโรปเป็นดินแดนที่มีสันติภาพที่ยั่งยืนที่สุดของโลกในวันนี้