โดย รศ.ดร.นภดล ชาติประเสริฐ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์บรูไนก่อนได้รับเอกราชใน ค.ศ.1984 โดยสังเขป

บทที่ 2 การรักษาเสถียรภาพหลังได้รับเอกราช (ค.ศ.1984-1988)

บทที่ 3 การเพิ่มบทบาทในประชาคมโลก (ค.ศ.1989-1996)

บทที่ 4 โอกาสและความท้าทายท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ (ค.ศ.1997-2003)

บทที่ 5 การปรับเปลี่ยนทางการเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจ (ค.ศ.2004-2011)

บทที่ 6 การปรับเปลี่ยนเพื่อเผชิญกับความท้าทายในทศวรรษใหม่ (ค.ศ.2012-2017)

บทที่ 7 สรุป

บรรณานุกรม

ภาคผนวก