แปลโดย ผศ.นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์ และ อ.วรภัทร ดิศบุณยะ

สำนักพิมพ์ ยิปซี, 2560

หนังสือ ‘ประวัติศาสตร์เม็กซิโก (ฉบับปรับปรุงใหม่)’ เป็นหนังสือที่คนเม็กซิกันรู้จักกันดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เม็กซิโกที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในประเทศเม็กซิโก วิทยาลัยเม็กซิโกจัดพิมพ์หนังสือเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1973 และมีการพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 250,000 เล่ม ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากถึง 14 ภาษา ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 วิทยาลัยแห่งเม็กซิโกได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือใหม่เพื่อให้ทันสมัยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

หนังสือ ‘ประวัติศาสตร์เม็กซิโก (ฉบับปรับปรุงใหม่)’ มีความกระชับและชัดเจน ความโดดเด่นส่วนหนึ่งอยู่ที่ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปี ค.ศ. 2000 อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่การนำเสนอประวัติศาสตร์โดยย่อและในมุมกว้าง โดยผู้เขียนทั้ง 7 ท่านได้คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็นในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์เม็กซิโก ทั้งนี้ ผู้อ่านชาวไทยจะได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวความเป็นมาของประเทศที่รู้สึกว่าห่างไกลและเป็นโลกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก และนี่คือประวัติศาสตร์ของชาติที่มีความหลากหลายและซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก