การอ่านวรรณกรรมหลังอาณานิคมที่ชายขอบ: กรณีศึกษาประเทศไทย 
โดย อ.ดร. สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร 

(เลื่อนจากกำหนดการเดิม 28 กันยายน 2561)