สเปนาภิวัตน์ในอุษาคเนย์: กรณีศึกษาความสัมพันธ์อยุธยา-มะนิลา ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร. เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์