บันทึกภาพงานสัมมนาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทสังเคราะห์และกล่าวปิดโครงการ โดย รศ.ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร (หัวหน้าโครงการ) (คลิกแถบบันทึกภาพด้านบน)

Hayden White | “จริยศาสตร์ของประวัติศาสตร์นิพนธ์: บทวิเคราะห์แนวคิดของเฮย์เดน ไวท์” โดย อ.ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ (คลิกแถบบันทึกภาพด้านบน)