ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
การกระจายวัฒนธรรมไทยผ่านสัญลักษณ์กับปฏิกิริยาตอบโต้ในภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ของสยาม พ.ศ. 2416-2453
โดย ดร.ณัฐนี อมรประดับกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(เวลา 13.00-16.00 น. ชั้น 3 ห้อง 307)