ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
เศรษฐกิจไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
โดย ดร.พนารัตน์ อานามวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เวลา 13.00-16.00 น. ชั้น 3 ห้อง 307)