"ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์" มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากร: วิภัส เลิศรัตนรังษี นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์