โดย ผศ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ และ ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร