โครงการปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัยได้รวบรวมบทความวิจัยโดยนักวิชาการไทยหลายท่านว่าด้วยแนวคิดของนักทฤษฎีที่มีอิทธิพลในศตวรรษที่ 20 โดยมีบทวิเคราะห์แนวคิดของนักทฤษฎีท่านอื่นอีกรวมทั้งหมด 10 ท่าน เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านในสังคมไทยได้ทำความรู้จักกับแนวคิดที่มีอิทธิพลในหลายทศวรรษที่ผ่านมา

 

รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร หัวหน้าโครงการปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย ได้กล่าวถึงภาพรวมของพัฒนาการในแวดวงทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 จนถึงศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมเหล่านักคิดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักทฤษฎีสายมาร์กซิสต์ กลุ่มนักคิดสายทฤษฎีฝรั่งเศส ไปจนถึงกลุ่มสายมนุษยนิยมเสรี

โปรดดูวิดีโอแนะนำโครงการเบื้องต้นโดยอาจารย์วิศรุต ที่นี่