ศุภวิทย์ ถาวรบุตร, ผศ.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา

2541

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

2546

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

 

ประวัติการทำงาน

2542-2543 ผู้ช่วยวิจัย  สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
2545 นักวิจัย  บริษัท เดอะบรุ๊คเกอร์กรุ๊ป จำกัด
2546-2548  เจ้าหน้าที่การทูต
  กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
2549-2552 เลขานุการโท
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ
  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รายวิชาที่สอนและความสนใจ

ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ (HS317 History of Science)
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันตก (HS466 Western Intellectual History)
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ (HS266/285 History of Modern Europe)
ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย (HS360 Western Contemporary History)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย (HS337 Thai Economic History)
ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์

                                            

ผลงานวิชาการ

     บทความวิชาการ

ศุภวิทย์  ถาวรบุตร.  (2554).  นิวตันและไลบ์นิทซ์: ความเหมือนที่แตกต่าง.  วารสารศิลปศาสตร์, 11(2), 102 - 117.

---------------------.  (2555).  การสร้างเทศะทางคณิตศาสตร์ในเรขาคณิตแบบยุคลิด.  วารสารศิลปศาสตร์, 12(1),       1 - 35.

---------------------.  (2555).  ธรณีวิทยายุคต้น: การปะทะระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนา.  วารสารสหวิทยาการ, 9(2), 3 - 35.

---------------------.  (2557).  ประวัติของเส้นโค้งปรกติ.  วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 1(1), 59 - 105.

---------------------.  (2557).  คณิตศาสตร์ในประวัติศาสตร์อิสลาม: กรณีศึกษาอัลควาริซมี.  วารสารศิลปศาสตร์, 14(1), 101 - 122.

---------------------.  (2559).  ประวัติศาสตร์กับความหมาย เมื่อความตายกลายเป็นตาราง.  ใน จันทนี  เจริญศรี (บรรณาธิการ),  ศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน (น. 64 - 91).  นนทบุรี: ภาพพิมพ์.

---------------------.  (2559).  ปฐมบทของตัวเลขฮินดูอารบิกในยุโรป.  วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 3(1),     139 - 180.

---------------------.  (2560).  คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก.  วารสารอักษรศาสตร์, 46(1), 27 - 57.

 

 

     บทความวิจัย

ศุภวิทย์  ถาวรบุตร.  (2558).  ภารกิจด้านการสอนระดับปริญญาตรีกับการประเมินความพร้อมออกนอกระบบ: กรณีศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  วารสารศิลปศาสตร์, 15(1), 91 - 107.

  

     หนังสือ

ศุภวิทย์  ถาวรบุตร.  (2561).  กุญแจแห่งฟากฟ้า: เรขาคณิตวิเคราะห์ จากกรีกโบราณถึงนิวตัน.  กรุงเทพฯ: Illuminations Editions.

ศุภวิทย์ ถาวรบุตร. (2562). ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์: จากปรัชญาธรรมชาติสู่ความจำเป็นของสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศุภวิทย์ ถาวรบุตร. (2563). ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ยิปซี.