จุฬาพร เอื้อรักสกุล, รศ.ดร.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัตกิารศึกษา

  • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A. (International relations) International University of Japan, Japan
  • Ph.D. (International relations) Australian National University, Japan

ความเช่ียวชาญ

  • ประวัติศาสตร์เอเชีย (History of Asia)
  • ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรปและการบูรณาการระหว่างประเทศในประวัติศาสตร์ (History of European Union and International integration in history)


ผลงาน

จุฬาพร เอื้อรักสกุล . สหภาพยุโรปจากโรมถึงมาสตริกต์. กรุงเทพฯ: สานกั พิมพ์ต้นฉบบั , 2559.

จุฬาพร เอื้อรักสกลุ. “สหรัฐอเมริกาและการล้มเหลวของระบบแบรตตันวู้ด:นัยยะสาคัญต่อประชาคมยุโรปในทศวรรษ1970. ”วารสารศิลปศาสตร์ปีที่15, ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถนุายน(2558).

จุฬาพร เอื้อรักสกุล . “คำประกาศชูมาน: การเริ่มต้นที่เหลือเชื่อของบูรณาการยุโรป.”วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 14, ฉบบั ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (2557).

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. “ภูมิหลังบูรณาการยุโรป.”วารสารศิลปศาสตร์ปีที่12, ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถนุายน(2555).

ไมเคิลลีเฟอร์.พจนานกุรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. แปลโดยจุฬาพร เอื้อรักสกุล. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล . "ประชาคมอาเซียนและความขัดแย้งพรมแดน: บทเรียนจากสหภาพยุโรป", รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการประเพณี. สถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2554.