จุฬาพร เอื้อรักสกุล, รศ.ดร.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัตกิารศึกษา

  • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A. (International relations) International University of Japan, Japan
  • Ph.D. (International relations) Australian National University, Japan

ความเช่ียวชาญ

  • ประวัติศาสตร์เอเชีย (History of Asia)
  • ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรปและการบูรณาการระหว่างประเทศในประวัติศาสตร์ (History of European Union and International integration in history)

หนังสือ

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2561). ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ค.ศ. 1951-1992. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2559). สหภาพยุโรป จากโรมถึงมาสตริทส์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พิมพ์ดี.

งานวิจัย

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2562). องค์กรเหนือชาติกับการบริหารเส้นเขตแดนรัฐ : กรณีศึกษา “พื้นที่เชงเกน” (Supranational Organization and the Administration of State Borders: A case study of the “Schengen Area”). ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2559). องค์กรภูมิภาคกับการสร้าง อัตลักษณ์ข้ามชาติ”: กรณีศึกษาสหภาพยุโรปและอาเซียน (Regional Organisation and the Construction of “Transnational identity”: Case Studies of the European Union and Asean  ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2561). พื้นที่เชงเกน: “รัฐเวสฟาเลีย” ในรูปแบบใหม่  (Schengen Area: A New Model of “Westphalian State”). ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความวิจัย

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2562). วิกฤติผู้อพยพยุโรป ค.ศ. 2015-2016: “การต่อสู้แข่งกับเวลา” ของสหภาพยุโรปเพื่อรักษาข้อตกลงเชงเกน. วารสารประวัติศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 169-218.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2560). องค์กรระหว่างประเทศกับการสร้างอัตลักษณ์ข้ามชาติ: ข้อถกเถียงเชิงทฤษฏี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 17(2), 1-19.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2559). “ใครจะตายให้บรัสเซลส์?” “อัตลักษณ์ยุโรป” และ “ชาวยุโรป”: จินตนาการและความเป็นจริง. วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 16(2), 1-22.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2558). สหรัฐอเมริกาและการล้มของระบบแบรตตันวู้ด: นัยยะสำคัญต่อประชาคมยุโรปในทศวรรษ 1970. วารสารศิลปศาสตร์, 15(1), 74-90.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล . สหภาพยุโรปจากโรมถึงมาสตริกต์. กรุงเทพฯ: สานกั พิมพ์ต้นฉบบั , 2559.

จุฬาพร เอื้อรักสกลุ. “สหรัฐอเมริกาและการล้มเหลวของระบบแบรตตันวู้ด:นัยยะสาคัญต่อประชาคมยุโรปในทศวรรษ1970. ”วารสารศิลปศาสตร์ปีที่15, ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถนุายน(2558).

จุฬาพร เอื้อรักสกุล . “คำประกาศชูมาน: การเริ่มต้นที่เหลือเชื่อของบูรณาการยุโรป.”วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 14, ฉบบั ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (2557).

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. “ภูมิหลังบูรณาการยุโรป.”วารสารศิลปศาสตร์ปีที่12, ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถนุายน(2555).

ไมเคิลลีเฟอร์.พจนานกุรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. แปลโดยจุฬาพร เอื้อรักสกุล. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล . "ประชาคมอาเซียนและความขัดแย้งพรมแดน: บทเรียนจากสหภาพยุโรป", รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการประเพณี. สถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2554.