ชลดา โกพัฒตา, ผศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดา โกพัฒตา (Chollada Kopatta)

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

ปริญญาโท   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์:   ทาสกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 – 2448

             Slaves and socio-economic chang during the rattanakosin period,1782-1905

ปริญญาตรี   อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แหล่งทุน/ไม่เกิน 5 ปี)

 

ชลดา โกพัฒตา. การสอบค้นต้นฉบับพงศาวดารเหนือ.ทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2559.

ชลดา โกพัฒตา (ผู้วิจัยร่วม). พระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2555.

ชลดา โกพัฒตา. พระประวัติ แนวพระดำริ และพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์ โบราณคดดีศาสนา. ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2560.(อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)