ตามไท ดิลกวิทยรัตน์, อ.ดร.

ที่อยู่ 454/142 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

.. 2537 มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

.. 2540 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.. 2545 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.. 2557 ปริญญาเอก สาขาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษา (Culture, History and Language) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University)

 

การทำงาน

.. 2545 – 2548   อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.. 2556 - 2558   อาจารย์พิเศษ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วิชาที่รับผิดชอบ

  • สาขาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  • ประวัติศาสตร์ไทยสมัยหลัง 2475
  • ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยสมัยใหม่

ผลงานตีพิมพ์

ตามไท ดิลกวิทยรัตน์. (2545). ภาพลักษณ์ของคอมมิวนิสต์กับวิกฤตของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราช. วารสารรัฐสารปริทัศน์. ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545

ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ (2546). ภาพลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ ในการเมืองไทย. รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2, 2546, หน้า 148-205.

มาลินี คุ้มสุภา และ ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ (2548). ฝันที่ไปไม่ถึง : เสียงรำพึงจากภาคเหนือตอนบนต่อภูมิปัญญาการเมืองและปัญหาการซื้อเสียง. รัฐศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 40 ฉบับที่1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2548,หน้า 113-133.

ตามไท ดิลกวิทยรัตน์. (2555). ปัญหาการทุจริตบนเวทีโลก. CSR Journal: ธุรกิจกับสังคม.ฉบับที่30 ตุลาคม-ธันวาคม 2555, หน้า27-32.

 

งานวิจัย

การวิจัยภูมิปัญญากับการแก้ไขปัญหาการซื้อเสียงเลือกตั้ง กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน ร่วมวิจัยกับภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มช.ผลงานนำเสนอในที่ประชุมสัมมนารัฐศาสตร์ประจำปี 2546 “ความมั่นคงของมนุษย์  15 สิงหาคม 2546   โรงแรมปางสวนแก้ว .เชียงใหม่ 

การวิจัยการประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อการกระจายอำนาจของศูนย์กระจายอำนาจสูท้องถิ่น (ร่วมวิจัย) สนง. คกก.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ช่วงที่ 1  มีนาคม  2547   ประเมินงานพื้นที่ .เชียงใหม่

ช่วงที่ 2  กรกฏาคม 2547  ประเมินงานพื้นที่ .ลำพูน นำเสนอในที่ประชุมสัมมนา  การประชุมสรุปผลการเสวนาเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค  กรุงเทพฯ   เมื่อวันที่  7  กันยายน  2547 

โครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ร่วมวิจัย) (ระยะเวลาวิจัย  ระยะเวลาวิจัย   1 ปี    3  เดือน เริ่มตั้งแต่  มิถุนายน 2546 ถึง  เดือนสิงหาคม  2547  ) นำเสนอผลงานในที่ประชุมสัมมนาในงานนวัตกรรมท้องถิ่นไทย ครั้งที่  1”  วันที่ 13 -14 ตุลาคม 2547  ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค  บางนา