วิศรุต พึ่งสุนทร, รศ.ดร.

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D.(ArtHistory) Middlesex University UK
    หัวข้อวิทยานิพนธ์ “Representing Trauma: The Image of Atrocity in the Cultural Discourse of European Modernity”
  • MA with Distinction (VisualCulture) MiddlesexUniversityUK
    หัวข้อวิทยานิพนธ์ “Rhetoric of Photojournalism and Famines”
  • การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต(ออ.บ.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความวิชาการ

“สงครามแผนที่ผ่านชั้นเรียนของแหม่มแอนนา” Journal of Fine Arts วารสารคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ฉบับที่ 1/2560: หน้า 17-56.

“วัตถุวิสัยและการรายงานในศิลปะโรมัน: Historia กับการบอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในศิลปะตามลำดับเวลา” Journal of Fine Arts วารสารคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ฉบับที่ 1/2557: หน้า 17-47.

“คอมมิกส์กับข้อเขียนทางประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของอาร์ต สปีเกลแมน” Journal of Fine Arts วารสารคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ฉบับที่ 1/2556 : หน้า 33-54.

“ชนไก่ในมหาวิทยาลัย: บทวิจารณ์หนังสือ The Two Culture Controversy โดน Guy Ortolano” วารสารศิลปศาสตร์, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, 2553.

“Vilém Flusser กับภววิทยาของการออกแบบ” Viewpoint: วารสารวิชาการคณะศิลปและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับที่ 2, 2551.

การล้อเลียนและการย้อนแย้งทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ 9-11 ใน In the Shadow of No Towers Viewpoint: วารสารวิชาการคณะศิลปและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551.

“แนวคิดอณูนิยมในงานเขียนของ Stéphane Mallarmé” ดำรงวิชาการ วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2550

“ธรรมดาวิสัยของความรุนแรงกับลักษณะปฏิทรรศน์ของสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง” นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ “วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรงศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  มีนาคม 2548  ตีพิมพ์ใน ดำรงวิชาการ วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2549.

บทความวิจัย

“หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม” วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์, 6(1), 2562, น.95-126.

“ความลับกับพระราชอำนาจ: การปกปิดและการเปิดโปงในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 17” วารสารศิลปศาสตร์, 19(1), 2562, น.1-22.

“ความลับทางการเมือง: แนวคิดสมัยใหม่กับเหล่ากอจากยุคก่อนสมัยใหม่” รัฐศาสตร์สาร, 39(1), 2561, 128-150.

“วิจารณ์เจ้า: วาจากบฏกับพัฒนาการทางการเมือง กรณีอังกฤษยุคต้นสมัยใหม่” วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน-กันยายน 2558: หน้า 115-158.

“นักประวัติศาสตร์กับกอสซิปในขนบประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556): หน้า 27-70.

หนังสือ

ประวัติศาสตร์ความลับ. Illuminations Editions: กรุงเทพฯ, 2561.

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตกก่อนศตวรรษที่ 20. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: กรุงเทพฯ, 2556.

งานวิจัย

ประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่อง "ความลับ” ในยุโรปยุคต้นสมัยใหม่. โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย การช่วงชิงความเป็นสาธารณะในประวัติศาสตร์โลก,  ทุนสนับสนุนการทำวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทชุดโครงการวิจัย (กำลังดำเนินการ).

ทัศนะว่าด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมในข้อเขียนของปัญญาชนในราชสานักสยามในช่วง พ.ศ. 2410-2468 โครงการ "ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม"  ภายใต้ ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เสนอต่อ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กลุ่มงานมนุษยศาสตร์) 2560.

พัฒนาการและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ทุนวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

กอสสิป ข่าวลือและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม: กรณีศึกษาจากประวัติศาสตร์ยุโรปต้นสมัยใหม่และสมัยใหม่. 2555 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2553.

ชุดโครงการงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัย “การช่วงชิงความเป็นสาธารณะในประวัติศาสตร์โลก” (หัวหน้าโครงการ), ทุนสนับสนุนการทำวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทชุดโครงการวิจัย.

ชุดโครงการวิจัย "ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย" (หัวหน้าโครงการ) ภายใต้ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.