กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์, ผศ.ดร.

Contact

4/5 Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
Phrachan Rd. Phranakhon Bangkok 10200
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EDUCATION

PhD in Chinese Studies, National University of Singapore

M.A. Modern Chinese History, Nanjing University

B.A. (1st class honors) Chinese, Chulalongkorn University

Certificate in Chinese, Beijing Language and Culture University

 

LANGUAGES

Native in Thai, Fluent in English and Mandarin Chinese

 

PUBLICATIONS

Tungkeunkunt, Kornphanat & Phuphakdi, Kanya. (2018). Blood Is Thicker Than Water: A History of the Diplomatic Discourse China and Thailand Are Brothers. Asian Perspective, 42(4), 597-621.

"อักษรและรัฐ: การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปอักขรวิธีระหว่างจีนกับไทยในทศวรรษที่ 1930-1940." วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 25(2) 2561, 291-321.

"จีนในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ในประวัติศาสตร์จีน." วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 10(1) 2560, 278-307.

"การรับรู้อารยธรรมจีนโบราณผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์และโบราณคดี." วารสารจีนวิทยา 11, 2560, 38-63.

"แนวคิดการเปลี่ยนแปลงถัง-ซ่ง (The Tang-Song Transformation) กับ กระบวนทัศน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์จีน." วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 9(1) 2559, 214-238.

“Culture and Commerce: China’s Soft Power in Thailand” International Journal of China Studies 7, 2 (August 2016): 151-173.

“The Establishment of the China-Thailand Modern Diplomatic Relations: Focusing on the Negotiations of Issues of Diplomatic Relation between Chines and Thai Governments from 1930’s on (1932-1946)” Southeast Asian Affairs 4, 2014.

“Rediffusion: History of Broadcasting and Chinese Society in Thailand, 1950s-1970s” Rian Thai International Journal of Thai Studies 6, 2013.

“China’s Soft Power in Thailand” ISEAS Perspective #33, 2013.

“Report on Major English- and Thai- Language scholarship on Thailand’s ethnic Chinese in the post-1945 Era: Themes, Approaches, and Shortcomings” The International Journal of East Asian Studies 14, 2(Sep 09-Feb 10): 73-95.

Contributor of entries in Southeast Asian personalities of Chinese descent: a biographical dictionary (Singapore: Chinese Heritage Center, 2012).

อ่านวรรณกรรมไทยพากษ์จีนในสังคมไทยยุคพัฒนาวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (..–..2558)

เยาวราชกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม: วัฒนธรรมเมืองในชุมชนจีนกรุงเทพฯ หลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่าน-บอดใบ้ สิงหาคม 2558

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงถัง-ซ่ง (The Tang-Song Transformation) กับกระบวนทัศน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์จีนวารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (.. 2559)

จากประวัติศาสตร์สู่งานวรรณกรรม:  ตำนานขุนศึกตระกูลหยางวารสารจีนวิทยา ปีที่ 9 (.. 2558)

อักษรและรัฐ: การปฏิรูปอักษรจีนในปลายราชวงศ์ชิงถึงสาธารณรัฐจีนวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (..–.. 2557)

วาทกรรมตงฉิน กังฉิน ในประวัติศาสตร์สงครามฝิ่น: อ่านการล่มสลายของราชสำนักแห่งสววรค์: ย้อนศึกษาสงครามฝิ่นวารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (.. 2557)

ส่งเสียงทางสาย: ประวัติศาสตร์การกระจายเสียงภาษาจีนในประเทศไทยอ่าน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (..-.. 2556)