ชนกพร ชูติกมลธรรม, ผศ.ดร.

Contact

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และภาพนิ่ง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (พ.ศ. ๒๕๕๒)

ปริญญาโท : M.A. Cultural Studies
GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON (2011)     

ปริญญาเอก : Ph.D. in Cultural, Literary and Postcolonial Studies
SOAS, UNIVERSITY OF LONDON (2016)

 

ความเชี่ยวชาญ

  • ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural History)
  • วัฒนธรรมศึกษา และทฤษฎีทางวัฒนธรรม (Cultural Studies, Cultural Theory)
  • วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture)

ผลงาน

ชนกพร ชูติกมลธรม. (2563). Material Turn ในสาขาประวัติศาสตร์ ทฤษฎี Actor-Network กับแนวคิดวัตถุในฐานะผู้กระทำการทางประวัติศาสตร์. วารสารศิลปศาสตร์, 20 (1), อยู่ระหว่างจัดพิมพ์.

ชนกพร ชูติกมลธรรม. (2562). ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression. วารสารศิลปศาสตร์, 19 (1),  169-195.

ชนกพร ชูติกมลธรรม. (2560). ภาพสยดสยอง: ความอุจจารและบทบาทที่ทับซ้อนเชิงศีลธรรมในสังคมไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 (น. 565 – 577). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Chanokporn Chutikamoltham (2015), ‘Haunted Thailand: The Village as a Location of Thai Horror’,  Plaridel,  Vol.  12,  No.2,  62-80.

Chanokporn Chutikamoltham (2014), ‘Pleasure of Abjection: Cheap Thai Comics as Cultural Catharsis’, Explorations, Vol. 12, 46-58.

 

อื่นๆ

Chanokporn Chutikamoltham. (2018). Reviews of Bang Rajan (2000), Behind the Painting (2001), Jan Dara (2001), Mekhong Full Moon Party (2002), Fan Chan (2003), Overture (2004) In Thai Cinema: The Complete Guide edited by Mary J. Ainslie and Kasia Ancuta, London; New York: I.B. Tauris.