นภดล ชาติประเสริฐ, รศ.ดร.

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์, เกียรตินิยมอันดับ 1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.A. (International Relations) International University of Japan, Japan

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

  • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (เกาหลี, ญี่ปุ่น) (History of East Asia – Korea, Japan)
  • ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (History of International Relations)

 

หนังสือ

นภดล ชาติประเสริฐ. (2561). บรูไนดารูสซาลามหลังได้ร้บเอกราช 34 ปี แห่งความตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความวิจัย

นภดล ชาติประเสริฐ. (2560). ประวัติศาสตร์การเจรจาเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1965. วารสารญี่ปุ่นศึกษา, 34(2), 92-113.

 

บทความวิชาการ

นภดล ชาติประเสริฐ. (2561). ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับญี่ปุ่น ค.ศ. 1965-2009. International Journal of East Asian Studies, 22(1), 94-120.

นภดล ชาติประเสริฐ. (2551)สาธารณรัฐเกาหลี ”เอเชียรายปี : จับชีพจร 2551/2008. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นภดล ชาติประเสริฐ. (2550) “นโยบายต่างประเทศของบรูไน.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : นโยบายต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (.. 1997 – 2006). สีดา สอนศรีบรรณาธิการกรุงเทพฯ : : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Noppadol Chartprasert. (2006) “Indo - Thai Relations After World War II”. Mapping Connections : Indo –Thai Historical and Cultural Linkages. Sahai, Sachchidanand and Misra, Neera editors. New Delhi : Mantra Books.

งานวิจัย

นภดล ชาติประเสริฐ. งานวิจัย ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับญี่ปุ่น .. 1965 – 2009. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.

นภดล ชาติประเสริฐ. งานวิจัยการเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศของบรูไนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (.. 1997 – 2006).” เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (.. 1997 – 2006).  สีดา สอนศรี หัวหน้าโครงการ. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552.