นภดล ชาติประเสริฐ, รศ.ดร.

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์, เกียรตินิยมอันดับ 1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.A. (International Relations) International University of Japan, Japan

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

  • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (เกาหลี, ญี่ปุ่น) (History of East Asia – Korea, Japan)
  • ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (History of International Relations)

 

ผลงาน

นภดล ชาติประเสริฐ. งานวิจัย ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับญี่ปุ่น .. 1965 – 2009. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.

นภดล ชาติประเสริฐ. งานวิจัยการเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศของบรูไนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (.. 1997 – 2006).” เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (.. 1997 – 2006).  สีดา สอนศรี หัวหน้าโครงการ. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552.

นภดล ชาติประเสริฐ. บทความวิชาการสาธารณรัฐเกาหลี. เอเชียรายปี : จับชีพจร 2551/2008. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

นภดล ชาติประเสริฐ. บทความวิชาการนโยบายต่างประเทศของบรูไน.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : นโยบายต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (.. 1997 – 2006). สีดา สอนศรี บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

Noppadol Chartprasert. บทความ “Indo - Thai Relations After World War II”. Mapping Connections : Indo –Thai Historical and Cultural Linkages. Sahai, Sachchidanand and Misra, Neera editors. New Delhi : Mantra Books, 2006.