จะ "หาเรื่อง" กับประวัติศาสตร์อย่างไร? โดย ธงชัย วินิจจะกูล ศุกร์ที่ 5 ก.ค.2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 History and Language: Language as a Historical Source โดย Dr. Patrick McCormick, Visiting Scholar สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 -15:00 น.ห้อง 301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Page 6 of 16