เทปบันทึก งานเสวนาเรื่อง "วิวัฒนาการรัฐจากฟิวดัลถึงการปฏิวัติ" โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล, ศุภวิทย์ ถาวรบุตร, อรอนงค์ ทิพพิมล และ กุลลดา เกษบุญชู มี้ด วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 107 ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (โปรดกดที่แถบ "เทปบันทึกการเสวนาโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน" ด้านบน)

การอ่านวรรณกรรมหลังอาณานิคมที่ชายขอบ: กรณีศึกษาประเทศไทย 
โดย อ.ดร. สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร 

(เลื่อนจากกำหนดการเดิม 28 กันยายน 2561)

Page 10 of 13