การผลิตสร้างความรู้และประวัติศาสตร์ความคิดฝ่ายซ้ายอินโดนีเซียช่วง 1940s-1960s โดย ธิติ แจ่มขจรเกียรติ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 307 


วิทยากรผู้นำเสนอ ธิติ แจ่มขจรเกียรติ นักศึกษาปริญญาเอก Department of Southeast Asian Studies, University of California, Berkeley
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

 

สเปนาภิวัตน์ในอุษาคเนย์: กรณีศึกษาความสัมพันธ์อยุธยา-มะนิลา ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร. เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Page 11 of 16