วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องกระจกริมน้ำชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บันทึกภาพงานสัมมนาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทสังเคราะห์และกล่าวปิดโครงการ โดย รศ.ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร (หัวหน้าโครงการ) (คลิกแถบบันทึกภาพด้านบน)

Hayden White | “จริยศาสตร์ของประวัติศาสตร์นิพนธ์: บทวิเคราะห์แนวคิดของเฮย์เดน ไวท์” โดย อ.ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ (คลิกแถบบันทึกภาพด้านบน)

Page 9 of 16