รัฐบาลนายกพระราชทาน สัญญา ธรรมศักดิ์กับขบวนการนักศึกษา: จากความร่วมมือสู่ความเพิกเฉย พ.ศ. 2516-2518 โดย อ.ธนพงษ์ จิตต์สง่า จันทร์ที่ 29 เม.ย. ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คนเดินทาง คนสร้างฝัน คนเสี่ยงพนัน คนก่อการวุ่นวาย: โลกสามานย์กับชีวิตผิดสามัญในกัมพูชาคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดย อ.ดร.ธิบดี บัวคำศรี จันทร์ที่ 1 เม.ย.2562 เวลา 13.00-16.00 น.

Page 7 of 16